ប្រសិនបើអ្នកស្រលាញ់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដូចជា iPhone ជាដើម នោះអ្នកក៏នឹងមានឱកាសក្នុងការទទួលបាននូវការកែច្នៃមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យផលិតផលនោះកាន់តែមានភាពទាក់ទាញ។ ដោយឡែក ជាធម្មតាស្ទើរតែគ្រប់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple សុទ្ធតែមាន Logo រូបផ្លែប៉ោមនៅផ្នែកខាងក្រោយជានិច្ច ហើយសម្រាប់ប្រភេទកុំព្យូទ័រ MacBook និមិត្តសញ្ញាផ្លែកប៉ោមនោះមានពន្លឺទៀតផង។ ប៉ុន្ដែសម្រាប់ iPhone គឺមានតែនិមិត្តសញ្ញាប៉ុណ្ណោះ ពោលគឺពុំមានពន្លឺឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណា ប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យវាមានពន្លឺដូចគ្នាទៅនឹងប្រភេទកុំព្យូទ័រ MacBook ដែរ នេះគឺជាវិធី។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here